Mobiliteit

Herent heeft een uitgebreid mobiliteitsnetwerk. De auto en de klassieke fiets blijven de meest voorkomende vervoermiddelen bij de Herentse gezinnen: 94% van de inwoners beschikt in zijn gezin over minstens één wagen, 14% over minstens één moto of bromfiets, 87% over minstens één fiets en al 18% over minstens één elektrische fiets. Vooral dit laatste is een recente en opmerkelijke tendens. Verder vindt bijna 80% van de inwoners dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt, wat 15% meer is dan in de rest van Vlaanderen.

Het belangrijkste aandachtspunt is veiligheid: 53% van onze inwoners vindt dat het voor kinderen niet veilig is om zich te verplaatsen in de gemeente. Ook de fiets verdient bijzondere aandacht: 29% van de Herentenaren vindt het niet veilig om te fietsen in Herent, 43% vindt dat er onvoldoende fietspaden zijn en 34% vindt dat ze niet in goede staat zijn. Nochtans is de fiets voor 18% van de bevolking het belangrijkste vervoermiddel om zich te verplaatsen van de woning naar het werk of de school.

CD&V Herent stemt vervoermiddelen op elkaar af in Mobipunten. Mobiliteit is geen of-of, maar een en-en verhaal. Voor korte afstanden ga je in principe te voet of neem je de fiets. Middellang kies je dan de bus en voor lange trajecten neem je de trein of auto. Om die vervoermiddelen op elkaar af te stemmen, richten we aan de twee Herentse stations Mobipunten in. Op die plaatsen ontmoeten verschillende mobiliteitsfuncties elkaar. Deze punten zijn voor iedereen toegankelijk. We voorzien er een uitgebreide en overdekte fietsenstalling en lockers waar fietsers hun fietsspullen in kwijt kunnen. Daarnaast is er een uitgebreid busaanbod en breiden we er het aanbod deelauto’s uit. Op elke Mobipunt is minstens één laadpaal voor elektrische wagens en elektrische fietsen aanwezig, net als een herstelkit en fietspomp.

CD&V Herent werkt aan circulatieplannen met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. We maken werk van krachtige circulatieplannen in alle dorpskernen. Verkeersstromen kan je niet zomaar verleggen, maar je kan gedrag en verkeer wel sturen. In samenspraak met inwoners, scholen, handelaars en verenigingen werken we nieuwe circulatieplannen uit en evalueren we de bestaande. De leefbaarheid van de dorpskernen en de veiligheid van zwakke weggebruikers staan daarbij voorop.

CD&V Herent bindt de strijd aan met sluipverkeer. Onze straten worden nog te vaak gebruikt als sluipverkeerroutes tussen de steenwegen. De kilometerheffing op specifieke Vlaamse gewestwegen, zoals de N2 van Leuven naar Brussel, maakt dit een bijkomend en belangrijk aandachtspunt. Binnen de nieuwe circulatieplannen krijgt de strijd tegen sluipverkeer een belangrijke plaats. Gerichte controles stimuleren het naleven van de snelheidsbeperkingen. Via nieuwe technologieën, zoals nummerplaat-herkenning, gaan we sluipverkeer tegen. Zwaar vrachtverkeer houden we buiten onze dorpskernen, tenzij dit verkeer lokaal bestemd is.

CD&V Herent wil veiliger verkeer in schoolomgevingen. Tijdens het begin en einde van de schooldag is er vaak druk en gevaarlijk verkeer. Nochtans zijn er mogelijkheden om dit veiliger te laten verlopen. Het buurtwegennetwerk is een belangrijk middel, net als parkeergelegenheid op wandelafstand van de scholen. Om die bekender te maken, bieden we schoolroutekaarten aan, met de veiligste fiets- en wandelwegen naar school. In overleg met de scholen, ouderraden en buurten zoeken wij naar de meest aangewezen en veilige oplossingen. Om de veiligheid van jonge fietsers te garanderen, ondertekenen we het Charter Werfverkeer en weren we zwaar werfverkeer uit de schoolomgevingen tijdens de start- en einduren van een schooldag. Om kinderen en jongeren met een veilige fiets in het verkeer te brengen, organiseren we gratis fietscontroles in de Herentse scholen.

CD&V Herent houdt rekening met elke voetganger. We hebben meer aandacht voor voetgangers, in het bijzonder voor minder mobiele personen en mensen met een kinderwagen. Een toegankelijke en veilige weginfrastructuur is belangrijk voor hen. We zorgen dat de voetpaden goed onderhouden zijn en scheiden fietsers en voetgangers waar mogelijk. Voetpaden moeten altijd vrij blijven, verlichtingspalen en elektriciteitskasten worden zorgvuldig geplaatst, parkeren op het voetpad wordt niet getolereerd en bij (wegen)werken wordt voorzien in duidelijke alternatieven.

CD&V Herent gaat voor veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Een geschikte fietsinfrastructuur is van groot belang. De fiets krijgt een duidelijke en belangrijke plaats in het straatbeeld. Omwille van de duidelijke meerwaarde op het vlak van verkeersveiligheid geven we de voorkeur aan afgescheiden fietspaden. Indien dit niet mogelijk is, zorgen we voor een duidelijke aanduiding van het fietspad en maken het voldoende breed of kiezen we voor fietsstraten. We onderhouden de bestaande fietsinfrastructuur en voorzien een strooiplan voor fietspaden zodat ze het ganse jaar door goed berijdbaar zijn. We voorzien ‘ondersteunende’ fietsinfrastructuur zoals de aanwezigheid van elektrische oplaadpunten, strategisch geplaatste herstelkits en fietspompen. We zorgen voor een kwaliteitsvolle fietsverbinding op cruciale punten, zoals de verbinding met Gasthuisberg.

CD&V Herent werkt een fietsparkeerplan uit. We voorzien een voldoende en gedifferentieerd aanbod van veilige fietsstal- en parkeerplaatsen, waar ook e-bikes, bakfietsen, ... terechtkunnen. In de buurt van scholen, sportinfrastructuur of culturele centra voorzien we voldoende (overdekte) fietsenstallingen. In nieuwe projecten hebben we oog voor voldoende ruimte voor fietsen, we creëren buurtparkings waar er vraag is, we voorzien op strategische plaatsen fietskluizen waar fietsen veilig gestald kunnen worden, ... Bij evenementen voorzien we voldoende tijdelijke fietsenstallingen.

CD&V Herent zet via gemeentelijke fietssubsidies meer mensen op de fiets. Fietssubsidies hebben in andere gemeentes hun nut al veelvuldig bewezen. Ook in Herent willen we door een kleine ondersteuning meer mensen op de fiets krijgen. We stimuleren het dragen van fietshelmen bij kinderen via een tussenkomst in de aankoop ervan. Ouderen ondersteunen we dan weer in de aankoop van een aangepaste fiets: ook wanneer het fysiek wat moeilijker gaat blijft de fiets een goed alternatief.

CD&V Herent ondersteunt de Minder Mobielen Centrale. Het aanbod van de Minder Mobiele Centrale, waarbij vrijwilligers mensen met verplaatsingsmoeilijkheden vervoeren, is nog te weinig bekend. We zetten in op de bekendheid van de Minder Mobiele Centrale bij potentiële gebruikers en vrijwilligers. We ondersteunen de vrijwilligers van de Minder Mobiele Centrale via het Sociaal Huis van de gemeente.

CD&V Herent zorgt voor degelijk busvervoer in heel Herent. Om de mobiliteit voor verdere verplaatsingen te vergroten, actualiseren we het openbaarvervoerplan. Vanuit een inventaris met “blinde vlekken” formuleren we concrete vragen aan De Lijn. Bij nieuwe haltes of wegenwerken aan haltes maken we haltes toegankelijker voor minder mobiele mensen, bijvoorbeeld met verhoogde en drempelvrije perrons. We overleggen met De Lijn rond het reservatiesysteem voor rolstoelgebruikers.

CD&V Herent wil een versterking van het treinaanbod. We volgen de ontwikkeling en uitvoering van het Gewestelijk ExpressNet op de voet op. Onze gemeente wordt, met twee stations met rechtstreekse verbindingen tussen Brussel en Leuven, goed bediend. We zorgen ervoor dat het spooraanbod behouden blijft en zelfs verder wordt versterkt, in het bijzonder ’s morgens en ’s avonds, en in het weekend. Om verplaatsingen met de trein te stimuleren, bekijken we met de NMBS of aan Herentse inwoners een korting op een trajectabonnement Herent-Leuven kan worden aangeboden.