Natuur, milieu en energie

De Herentenaar is tevreden over het gemeentelijk beleid inzake natuur, milieu en energie. Zo vindt 75% van de inwoners dat er voldoende groen is in de buurt en is 75% tevreden over het zicht op groen vanuit de woning. Op een aantal vlakken kan het natuurlijk altijd beter en willen wij ook beter doen. Zo is ‘slechts’ 60% van de inwoners tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente, terwijl 82% van de Herentenaren tijdens het afgelopen jaar een bos, park of groenzone heeft bezocht in Herent. Ook op het vlak van energiebesparende voorzieningen in onze woningen kunnen we nog altijd heel wat stappen vooruitzetten: ‘slechts’ 63% van de inwoners heeft een energiezuinige ketel, 17% heeft zonnepanelen en 7% heeft een zonneboiler.

CD&V Herent wil lokaal groen behouden en versterken. In een gemeente waar de open en groene ruimte onder druk staat, zorgen we voor groene longen in de centra van de deelgemeenten. Terreinen zoals het Wildemanspark en de Stille Tuin in Herent, het Bachterveld en de tuin aan de Sint-Laurentiuskerk in Veltem, en de tuin rond de kerk in Winksele, worden ingericht als volwaardige parken.

CD&V Herent heeft aandacht voor de natuur in de open ruimte. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open Ruimte is de leidraad voor een goed onderbouwde gemeentelijke aanpak van het behoud en de instandhouding van onze open ruimte. In dit kader brengen wij de betrokken partners samen om een groene verbinding van de waardevolle Herentse natuurgebieden Kastanjebos en Molenbeekvallei te realiseren. In overleg met het middenveld stellen we bijkomende trage wegen in het buitengebied open voor wandelaars. Ook een meer gedifferentieerd bermbeheer is voor ons een prioriteit, waarbij de aandacht voor veiligheid samen gaat met natuurbeheer en de impact hiervan op de natuurwaarden.

CD&V Herent brengt de eigen natuur onder de aandacht. Om de natuur in onze gemeente beter onder de aandacht te brengen, voegen we de Herentse natuurgebieden als trefpunten toe aan de gemeentelijke kaart met buurtspeelpleinen en zorgen we voor vlotte en duidelijke toegangswegen. We realiseren de twee speelbossen die voorzien zijn in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Mollekensberg en in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Scouts Veltem-Beisem. We sensibiliseren en ondersteunen particulieren en landbouwers bij het ondersteunen van onze Herentse koesterburen. Zo kunnen we het overleven van de baardvleermuis, het geel walstro, de huiszwaluw, de ijsvogel, de kamsalamander, de moerasvaren, de patrijs en de sleedoornpage garanderen.

CD&V Herent streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Vanuit het christendemocratisch perspectief geven we ook als gemeente het rentmeesterschap blijvend aandacht. Door bewust en duurzaam om te gaan met onze planeet, stellen we haar veilig voor volgende generaties. Als gemeente willen we zelf zo klimaatneutraal mogelijk werken. We engageren ons om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op ons grondgebied te verhogen. Via periodieke energie-audits detecteren we energieverslinders en gaan we na of de gemeente haar doelstellingen in voldoende mate bereikt. Bij nieuwbouw of renovatie van gemeentepatrimonium gaan we voor bijna-energieneutrale gebouwen. We zetten zoveel mogelijk in op hernieuwbare energie. Ook bij de aankoop van materiaal voor de gemeentediensten kiezen we voor de minst belastende energiebron. We gaan over tot de installatie van zonnepanelen op onze openbare gebouwen.

CD&V Herent stimuleert duurzaamheid bij haar inwoners. We sensibiliseren en stimuleren onze inwoners om zelf ook energiezuinig te leven. We voorzien een bijkomende premie voor een warmtepomp, bovenop de premie van de netbeheerder. We breiden de gratis energiescans uit voor elke Herentenaar en ondersteunen via Woonwijzer onze inwoners met verbouwplannen om hun woning energiezuiniger te maken. We moedigen appartementseigenaars aan om te investeren in de installatie van zonnepanelen op appartementsdaken. Een eerste project op de Henkelsite bewijst dat het kan.