De Herentenaar is relatief tevreden over zijn gemeentebestuur. 83% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over de activiteiten in de gemeente, 52% heeft datzelfde gevoel over de beslissingen van de gemeente. 82% van de Herentenaren is tevreden over de loketvoorzieningen en 67% is dat ook over de digitale dienstverlening.

Op het vlak van burgerparticipatie kan het beter: slechts 44% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij veranderingen in onze gemeente te betrekken en 43% vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners.

CD&V Herent betrekt de inwoners bij het uittekenen van het beleid. De inwoners van Herent, Veltem, Beisem, Winksele en Delle zijn onze belangrijkste partners. Daarom betrekken wij hen maximaal wanneer de toekomst van onze gemeente vorm gegeven wordt. We nemen de inbreng van onze inwoners van bij de start tot het einde van een dossier ernstig en zetten voluit in op ideemomenten, dialoogmomenten, en informatiemomenten, al naargelang de stappen in een beslissingsproces. In samenwerking met een externe partner ontwikkelen we een digitaal burgerplatform. Via die weg krijgen we inzicht over hoe onze inwoners en ondernemers de toekomst van Herent zien. Ze kunnen er interessante ideeën en reacties posten, waar we in het lokaal beleid mee aan de slag kunnen gaan. Bij specifieke dossiers, zoals nieuwe mobiliteitsplannen, kunnen we in het platform een specifiek luik voorzien om onze burgers ook via die weg te bevragen.

CD&V Herent ondersteunt de Herentse adviesraden. Onze adviesraden spelen op dat vlak reeds een belangrijke rol. Wij zorgen ervoor dat de adviesraden blijvend over de nodige ondersteuning en middelen beschikken om hun goede werking te verzekeren. Daarnaast trachten we binnen de adviesraden onze Herentse bevolking zo goed mogelijk te weerspiegelen. We zetten actief in op het betrekken van moeilijkere doelgroepen, zoals ouderen, minder-mobielen of mensen in een kwetsbare situatie.

CD&V Herent geeft burgers meer inspraak. In de gemeentelijke adviesraden geven wij al onze inwoners spreekrecht. Het interradenoverleg willen wij een belangrijke faciliterende rol laten vervullen in de voorbereiding van het gemeentelijk beleid. Ook jongeren willen wij meer betrekken bij de politieke besluitvorming door de oprichting van een kindergemeenteraad. Op die manier geven we kinderen een duidelijke stem in onze gemeente.

CD&V Herent gaat in dialoog met haar inwoners. We geloven sterk in een rechtstreekse communicatie tussen de mandatarissen en de inwoners. De schepenen en gemeenteraadsleden krijgen daarom de verplichting om op brieven en e-mails van inwoners te reageren binnen de termijn van één maand. Daarnaast willen we meer en betere communicatie rond gebeurtenissen met impact op de woonomgeving.

CD&V Herent zet in op moderne communicatiemiddelen. Via het Thuisloket van onze gemeente kan elke Herentenaar vandaag al de meeste administratieve formaliteiten afhandelen met behulp van een pc met internetverbinding. Deze digitale dienstverlening breiden wij verder uit en brengen we ook beter onder de aandacht van onze inwoners. We zetten ook verder in op moderne communicatiekanalen voor beleidsbeslissingen na een gemeenteraad, maar ook voor de gemeentelijke dienstverlening of voor informatie rond onze evenementen. Daarnaast werken we actief mee aan de uitbouw van digitale systemen voor in noodsituaties, zoals B-Alert.