Samenleven

Het is veilig en goed samenleven in Herent. Het aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, en gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners ligt in Herent (18) beduidend lager dan in vergelijkbare woongemeenten (27) en Vlaanderen (36). 90% van de Herentaren geeft aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in zijn buurt of in de gemeente. 54% van de inwoners heeft veel contact met andere buurtbewoners en 85% vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten.

De Herentenaar staat positief tegenover verschillende culturen: 71% vindt dat de verschillende culturen goed samenleven in Herent en 78% vindt dat als je mensen uit een andere cultuur beter leert kennen ze best sympathiek blijken te zijn. 69% van de Herentenaren vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar. 60% van de inwoners geeft aan over het afgelopen jaar beperkte buurthinder te hebben ondervonden. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om verkeershinder. Op het vlak van milieuhinder ondervindt 62% van de inwoners last van zwerfvuil en 28% van sluikstorten.

CD&V Herent versterkt de samenhang in buurten. Initiatieven of ideeën die vanuit buurten zelf komen verdienen aandacht en ondersteuning. Daarom lanceren wij de buurtpremie waarmee wij jaarlijks projecten in buurten financieel ondersteunen. Deze initiatieven moeten gericht zijn op het algemeen goed van de hele buurt en kunnen zich afspelen op alle levensdomeinen (sport, mobiliteit, cultuur,…). Elke buurt kan een projectvoorstel opmaken waarna een jury van vertegenwoordigers van de Herentse adviesraden de projecten beoordeelt en een bedrag toekent. Op die manier geven we ook meer aandacht aan buurten die verder van onze dorpskernen zijn gelegen en die zich minder betrokken voelen bij de gemeente.

CD&V Herent bouwt sociale ontmoetingsplaatsen verder uit. Het is niet voor elke inwoner van Herent gemakkelijk om een sociaal netwerk uit te bouwen. Via meer publieke ruimtes in alle mogelijke vormen, geven we elke Herentenaar de kans om zijn buurtbewoners te ontmoeten. Tegelijk zetten we meer verbindende acties en initiatieven op. Nieuwe inwoners, jonge gezinnen, senioren, alleenstaanden: iedereen is thuis in Herent.

CD&V Herent ondersteunt buurtwerkingen. In onze gemeente worden heel wat buurtfeesten georganiseerd en die verdienen een stevige duw in de rug. Dat doen wij door de bestaande forfaitaire subsidie voor buurtfeesten te hervormen. We verhogen het bedrag en houden rekening met het aantal inwoners van de betrokken straten. Zo wordt die bijdrage in de praktijk betekenisvol. Daarnaast verbeteren wij de logistieke ondersteuning door de bestaande uitleendiensten te versterken en het beschikbare evenementenmateriaal uit te breiden. Verder willen wij investeren in buurthuizen. Wij ondersteunen plaatsen op buurtniveau waar kleinschalige activiteiten worden georganiseerd, waar vergaderingen kunnen doorgaan en waar kinderen kunnen spelen.

CD&V Herent ondersteunt de Herentse verenigingen. Wij maken de Herentse verenigingen meer en beter bekend bij onze inwoners. Zo geven we hen de kans om aanwezig te zijn bij het onthaal van nieuwe inwoners. Daarnaast blijven we open voor dialoog met het middenveld, om samen na te gaan hoe we onze verenigingen nog meer kunnen ondersteunen.

CD&V Herent zorgt dat Herent een gastvrije gemeente is en blijft. Vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond zijn welkom in Herent. We gaan respectvol om met elkaar en met elkaars cultuur. We blijven het buddyprincipe, dat succesvol wordt toegepast in de vrijwilligerswerking van het Lokaal Opvang Initiatief, aanmoedigen en ondersteunen. We bevorderen ontmoeting tussen mensen via de Herentse verenigingen, GC De Wildeman en eigen initiatieven. Het middenveld heeft een belangrijke rol in het onthalen en ondersteunen van nieuwkomers. We geven hen de kans hier actief aan bij te dragen en ondersteunen hun initiatieven wanneer ze bijdragen aan een beter samenleven in Herent.

CD&V Herent plaatst meer banken in Herent. Banken hebben een functie als rustpunt, vooral voor oudere of minder mobiele mensen, maar het zijn ook plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. In samenspraak met de Herentse adviesraden, gaan we na waar banken ontbreken of een meerwaarde kunnen zijn. Op die plaatsen zorgen we voor nieuwe zit- of picknickbanken, aangepast aan de omgeving.

CD&V Herent realiseert een eerste hondenweide. In onze gemeente is er vandaag geen specifieke plaats waar begeleide honden vrij kunnen loslopen. Naar het voorbeeld van andere gemeenten leggen wij een eerste losloopzone voor begeleide honden aan.

CD&V Herent geeft veiligheid een belangrijke plaats. De veiligheid van de inwoners is een kerntaak van onze gemeente. Daarbij verkiezen wij een preventieve aanpak boven een repressieve aanpak. De wijkagent krijgt een prominente rol in elke buurt en wordt beter bekendgemaakt bij elke inwoner. Verder willen wij op korte termijn de effecten van het uitdoven van de straatverlichting grondig evalueren. Aan deze evaluatie moeten voor ons de gepaste gevolgen worden gekoppeld.

CD&V Herent wil strenger toezicht op sluikstorten en sluiklozingen. Wij streven naar propere buurten. Sluikstorten en sluiklozingen zijn absoluut onaanvaardbaar. Ze brengen niet alleen de openbare hygiëne in het gedrang, maar leiden vaak ook tot veel frustratie. We willen inzetten op het achterhalen van de identiteit van sluikstorters en op het voorkomen van dergelijk gedrag via de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

CD&V Herent zet het lokaal mondiaal beleid verder. Als gemeente staan we in verbinding met de wereld rond ons. Herent blijft een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen rond lokaal mondiaal beleid. We continueren de ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking via gemeentelijke subsidies. We zetten, onder meer via de vernieuwde overeenkomst met de Herentse Oxfam Wereldwinkel, verder in op activiteiten en initiatieven om eerlijke handel en solidariteit met het Zuiden te promoten in onze gemeente. De zusterband met Nimlaha’kok en Nimlasachal in Guatemala blijft behouden en we ondersteunen de lokale bevolking in hun deelname aan het lokale bestuur.