Wonen en woonomgeving

Volgens de Gemeentemonitor is 91% van onze inwoners tevreden over zijn woning, 83% is tevreden over de buurt en 76% is tevreden over onze gemeente. Bijna 90% van de Herentenaren woont graag in Herent, Veltem, Beisem, Winksele of Delle. Ongeveer 80% geeft aan geen verhuisplannen te hebben voor de komende vijf jaar.

Ook op het vlak van huisvuilvoorzieningen scoort de gemeente goed met een tevredenheidsscore van 87%. Hetzelfde geldt voor de netheid van straten en voetpaden in de buurt: 74% van de Herentenaren vindt dat die over het algemeen netjes zijn. In onze gemeente is er ook een ruim aanbod aan sociale woningen. Maar, de prijzen van bouwgronden en woongelegenheden blijven (te) hoog.

CD&V Herent bewaakt het evenwicht tussen woonnoden en open ruimte. Onze gemeente is, dankzij haar gunstige ligging, bijzonder populair bij jongeren, gezinnen en senioren. In de ontwikkeling van onze gemeente houden we daar rekening mee. Niets heeft zo’n grote impact op een gemeente als de mensen die er wonen en hun noden. Wij stellen hiervoor een beleidsvisie Ruimte in Herent 2030 op die de basis vormt voor het uittekenen van toekomstige ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Deze beleidsvisie wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen. We houden bij het opstellen ervan rekening met de wensen van oude en nieuwe inwoners. De jongste jaren werd ingezet op verdichting in bepaalde delen van onze gemeente. Dit blijven we doen, om zo onze open ruimte te bewaken en waar mogelijk zelfs uit te breiden.

CD&V Herent legt het karakter van de dorpskernen vast in het beleid. De eigenheid en het karakter van de verschillende dorpskernen moet behouden blijven. We scheppen duidelijkheid via een gedragen bouwverordening, die zo nauw mogelijk de woondichtheid of hoogte vastlegt. Op die manier zorgen we dat de bouw van nieuwe woningen en appartementen volgens striktere regels verloopt.

CD&V Herent zet verder in op betaalbare huisvesting. Dat doen we op verschillende manieren. We blijven inzetten op sociale woningen binnen nieuwe verkavelingen, en op betaalbare woningen voor jonge Herentenaren. We onderzoeken de mogelijkheid om een vrijstelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing toe te kennen voor een periode van 10 jaar aan Herentenaren die in onze gemeente zijn opgegroeid en die hier een eerste eigen woning kopen. Daarnaast ondersteunen we woningdelen door de stedenbouwkundige voorschriften die dat nu belemmeren bij te sturen. Verder promoten we de formule van het sociaal verhuurkantoor bij verhuurders.

CD&V Herent wil iedereen in een kwaliteitsvolle woning. Er is meer aandacht voor wonen in onze gemeente nodig. Het valt niet op, maar ook in Herent leven mensen in dak- en thuisloosheid. Zij moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle noodopvang in onze doorgangswoningen. De Lokale Opvanginitiatieven (LOI) voor vluchtelingen of onze serviceflats voor ouderen moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

CD&V Herent creëert karaktervolle, groene en verkeersveilige straten. Het straatbeeld in Herent verschilt van wijk tot wijk en vaak zelfs van straat tot straat. Ook bij de aanleg van nieuwe straten worden vaak andere materialen gebruikt en andere weginrichtingen gerealiseerd. Steeds opnieuw moet je als weggebruiker je plaats zoeken op de weg. Deze situatie zorgt niet alleen voor onduidelijke verkeerssituaties, het geeft Herent ook minder karakter. Herentse modelstraten moeten als voorbeelden worden gebruikt bij de aanleg van nieuwe of de heraanleg van bestaande straten. Die aanpak zal niet alleen de verkeersveiligheid verbeteren, maar ook de woonomgeving opwaarderen en onze gemeente meer uitstraling geven. Verder moet er ook aandacht zijn voor gezelligheid, bijvoorbeeld door kerstverlichting op te hangen in alle wijken tijdens de kerstperiode, door onze groendienst regelmatiger in groenonderhoud te laten voorzien en door buurtinitiatieven in dit kader te ondersteunen.