Zorg en gezondheid

Herent is een gemeente waarin het goed is om leven en dat zowel voor jong als oud. Met een kinderopvangcapaciteit van 59% scoort onze gemeente beduidend beter dan vergelijkbare woongemeenten (48%) en Vlaanderen (42%). Bovendien vindt 68% van de Herentenaren dat er voldoende aanbod aan kinderopvang is in Herent, terwijl 59% ook tevreden is over de kinderopvang. Verder is 84% van de inwoners tevreden over de gezondheidsvoorzieningen in onze gemeente en 70% over de ouderenvoorzieningen. Herent telt 130 plaatsen per 1.000 65-plussers in de residentiële ouderenzorg wat veel meer is dan vergelijkbare woongemeenten (72) en Vlaanderen (76). Ook op het vlak van mantel- en thuiszorg scoren we goed met 84 gerechtigden per 1.000 65-plussers.

CD&V Herent vindt betaalbare en toegankelijke kinderopvang belangrijk. Jonge ouders hebben het vaak moeilijk om werk en gezin te combineren. Kinderopvang biedt een oplossing, maar is vaak duur. Om kinderen ontwikkelingskansen te geven en om ouders kansen te geven op hun persoonlijke carrière, zetten we in het verleden al in op betaalbare kinderopvangplaatsen. Ook in de toekomst zetten we verder in op betaalbare kinderopvang voor wie het nodig heeft en wanneer het nodig is. We zorgen ervoor dat de kinderopvang bekend is bij en toegankelijk is voor elke doelgroep. Daartoe zetten we in op extra vorming rond armoede en diversiteit voor aanbieders van kinderopvang in onze gemeente.

CD&V Herent geeft de wijkwerking een centrale plaats in het zorgbeleid. De vermaatschappelijking van de zorg betekent dat zorgbehoevenden zo veel mogelijk in en door de vertrouwde omgeving zorg kunnen krijgen. Informele en formele zorg, waaronder occasionele burenhulpen en dagopvang, gaan daarbij hand in hand en moeten elkaar tot op het lokale niveau versterken. Via het Lokaal Sociaal Beleid ondersteunen wij mantelzorgers en stimuleren wij initiatieven die hen helpen. We moedigen, in het bijzonder bij jongeren, vrijwilligerswerk aan. Zorginstellingen zoals Oostrem, Open Therapeuticum Leuven of het Zavelhuis willen wij ondersteunen waar en wanneer dit wenselijk is. Dit doen we via gepaste subsidies of door het verlenen van fiscale vrijstellingen.

CD&V Herent maakt van Herent een Gezonde Gemeente. Herent neemt al enkele jaren deel aan het project Gezonde Gemeente van het Vlaams Instituut Gezond Leven. We zetten deze samenwerking verder en bekijken samen welke acties we kunnen nemen om Herent nog gezonder te maken. Via buurtzorgregisseurs werken we met lokale gezondheidsprojecten aan de fysieke en mentale gezondheid voor de zorgvragers en zorgverleners. We versterken de deskundigheid van de sociale dienst om naast financiële en materiële noden ook meer aandacht te hebben voor preventieve gezondheidsondersteuning. Als gemeente organiseren we infosessies en vormingen rond gezond leven en ziektepreventie in lokale wijkcentra of ondersteunen we Herentse verenigingen wanneer zij specifieke vormingen willen opzetten.

CD&V Herent wil nieuwe woonvormen volop ondersteunen. Nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen en zorgwonen, laten families toe om langer en kwalitatiever bij elkaar te zijn. Juridisch en fiscaal moeten nog heel wat vraagstukken worden opgelost. Wij willen daarbij een voortrekkersrol vervullen. Daarom stellen we, naar analogie met andere gemeenten, een Beleidsplan Woningdelen op waarbij we nagaan hoe en op welke manier we initiatieven zoals co-wonen, cohousing of woongroepen kunnen ondersteunen. Om woningen aan te passen aan de zorgnood bij (inwonende) ouderen, voorzien we een bijkomende ondersteuningssubsidie bovenop de Vlaamse Aanpassingspremie, zoals die er nu al is voor de Aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.